Szövetségünk
szervezeti felépítése

Szövetségünk legfőbb döntéshozó testülete a Közgyűlés, amely évente két alkalommal ülésezik. Elfogadja a Szövetség stratégiáját, Alapszabályát, Etikai Szabályzatát, költségvetését és mérlegbeszámolóját, bizonyos hatásköröket átad az Elnökségnek, megválasztja a tisztségviselőket.

Az Elnökség 15 tagú, évente négy alkalommal ülésezik, dönt a tagfelvételről, kizárásról, előkészíti a Közgyűlés napirendjére kerülő határozatokat, felhatalmazást ad határozat formájában az Elnöknek ill. az Ügyvezetőnek, hogy az egyes kérdésekben milyen álláspontot képviseljen az érdekvédelmi munka során. A két Elnökségi ülés között bizonyos kérdésekben írásosan is szavazhat a határozatokról.

Az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az Ügyvezető felett, a Közgyűlések ill. az Elnökségi ülések közötti időszakban gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, esetleg soron kívüli állásfoglalás kialakításáról. Az Elnök munkáját két Elnökhelyettes segíti.

Az Ügyvezető felelős a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak és a költségvetésnek a végrehajtásáért. Feladata, hogy a tagokat folyamatosan tájékoztassa a hazai és nemzetközi piaci változásokról, jogszabályok, pályázatok megjelenéséről.

Az Ellenőrző Bizottság év közben ellenőrzi az Ügyvezetést a költségvetés végrehajtása, valamint a pénzügyi és egyéb jogszabályok betartása szempontjából. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek az éves mérlegbeszámoló elfogadására.

Az Etikai Bizottság a tagok kérésére alkalomszerűen ülésezik, véleményt formál az egyes piaci akciók Etikai Szabályzatnak való megfeleléséről.

MAGYAR SZŐLŐ- ÉS BORTERMELŐK SZÖVETSÉGE