ETIKAI SZABÁLYZAT

I. PREAMBULUM

A Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége

 • figyelemmel arra a tényre, hogy a Szövetség tagsága a magyar szőlő- és borgazdaság döntő többségű reprezentációját jelenti,
 • a méltányos érdekekre épülő szabadpiaci verseny talaján állva,
 • a termelők, kereskedők és fogyasztók méltányos érdekeinek védelme és összehangolása céljából,
 • továbbá azzal a céllal, hogy a szőlőtermesztés, borászat és a borkereskedelem területén tevékenykedők egységes álláspontjának kialakítását etikai szabályok megfogalmazása, követése és betartatása révén segítse elő,
 • a jogsértések, joggal való visszaélések, az erkölcstelen, a magyar bor, a magyar szőlő- és borgazdaság egységes érdekeinek sérelmét jelentő cselekedetek visszaszorítása végett

Etikai Szabályzatot alkot, az alábbiak szerint.

II. ALAPELVEK

A jelen Etikai Szabályzat a magyar szőlő- és borgazdaság és borkereskedelem területén létező alábbi jogi, gazdasági és szellemi kiindulópontok talaján áll, melyek egyszersmind az etikai szabályok érvényesülésének alapelveit jelentik.

 • A magyar szőlő-bor ágazat (a továbbiakban: Ágazat) minden résztvevőjének be kell tartani az ágazatra vonatkozó jogszabályokat, különösen a bortörvény, a jövedéki törvény, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény, a hegyközségi törvény, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvény, valamint az adózásra és társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályok előírásait.
 • Az Ágazat minden résztvevőjének tudomásul kell vennie azt a tényt, hogy az Ágazat és a magyar borpiac több szegmensből áll, melyek különböző fogyasztói rétegek igényeit kell, hogy kiszolgálják. A tisztességes gazdálkodás és törvényesség keretein belül e szegmensek mindegyikének van létjogosultsága.
 • Az Ágazat minden résztvevőjének tekintettel kell lennie a kereskedelem meglévő struktúrájára, a többi résztvevő tevékenységére és annak eredményeire.
 • Az Ágazat minden résztvevőjének be kell tartania a szabályozott eszközökkel folytatott piaci verseny írott és íratlan szabályait, figyelembe kell vennie a többi gazdasági szereplő méltányos érdekeit. A megkötött szerződéseket be kell tartani, az elvállalt kötelezettségeket teljesíteni kell.
 • Az Ágazat minden résztvevőjének tiszteletben kell tartania a magyar bor, a magyar szőlő- és borgazdaság egészének érdekeit, a magyar bor általános imázsát, a borvidékek arculatának jellemzőit.
 • Az Ágazat minden résztvevőjének kötelessége a jelen Etikai Szabályzatban lefektetett előírások betartása és betartatása.

III. TILALMAK

A jelen Etikai Szabályzat tiltja az alábbi magatartásokat:

 • Tilos mindenfajta borhamisítás, a bor előállítására vonatkozó jogszabályoktól eltérő borkészítés minden formája.
 • Tilos a bor minőségének mindenfajta lerontása, a meg nem engedett minőség forgalomba hozatala, a minőségre vonatkozó mindenfajta félrevezető, vagy félreértelmezhető jelzés és közlés alkalmazása.
 • Tilos a bortermelés és borkereskedelem általános érdekeibe ütköző árak alkalmazása. Így különösen tilos a minőségnek kirívóan meg nem felelő árak, a versenytársak árainak letörését szolgáló dömpingárak, az önköltségi árat jelentősen alulmúló árak alkalmazása.
 • Tilos az eredetvédelmi szabályok mindenfajta megszegése, megkerülése, kötelező alkalmazásának mellőzése.
 • Tilos a védjegyek, árumegjelölések, márkanevek hamis vagy félrevezető alkalmazása, a minősítő és közösségi védjegyek jogosulatlan, vagy az arra vonatkozó szabályoknak meg nem felelő használata.
 • Tilos félrevezető, megalapozatlanul feldicsérő, illetve negatív reklám alkalmazása. Negatív reklámnak minősül minden olyan közlés, mely saját árunak a versenytárs árujához képest történő bemutatását tartalmazza, illetve amely a versenytárs árujára vonatkozóan negatív értékítélet kialakítására alkalmas.
 • Tilos a nyilvánosság felé olyan közléseket tenni – különösen a média eszközei révén –, melyek a versenytársat, a versenytárs áruját, tevékenységét illetően sértő, dehonesztáló, félrevezető állításokat vagy véleményeket tartalmaznak, melyek alkalmasak lehetnek a versenytársra, annak árujára, tevékenységére vonatkozóan megalapozatlanul negatív értékítélet kialakítására.
 • Tilos a másik által kifejtett anyagi vagy szellemi erőfeszítések eredményének jogtalan elsajátítása vagy kihasználása.

IV. ELJÁRÁSI REND

 • A jelen Etikai Szabályzat alkalmazandó a következő esetekben:
  • minden olyan ügyben, melyet a Szövetség tagjai egymással szemben indítanak, vagy amelyben a tagok az Etikai Bizottság állásfoglalását kérik;
  • minden olyan ügyben, melyet a kérelmező az Etikai Bizottsághoz előterjeszt, kérve az Etikai Bizottság döntését és egyben alávetve magát e döntésnek.
 • Az etikai ügyeket a Szövetség közgyűlése által megválasztott Etikai Bizottság három tagú testülete bírálja el. Az eljáró személyeket az Etikai Bizottság elnöke jelöli ki. A Bizottság eljáró tagjai kötelesek a Bizottság elnökének jelezni, ha az ügyben érdekeltek, vagy más okból vagy körülményből fakadóan elfogulatlanságuk megkérdőjelezhető lehet.
 • Az Etikai Bizottság köteles meghallgatni a feleket. Amennyiben az ügyben olyan fél szerepel, aki nem tagja a Szövetségnek, illetve nem vetette alá magát a Bizottság hatáskörének, úgy a Bizottság e személyt köteles értesíteni az ellene vagy vele kapcsolatosan indult etikai eljárásról, és felhívni az eljárásban való részvételre. Az érintett féllel azt is közölni kell, hogy távolmaradása a Bizottság döntését nem akadályozza.
 • Az etikai eljárás során a felek képviselőt vehetnek igénybe, indítványokat tehetnek a tényállás tisztázása érdekében. Szükség esetén a Bizottság szakértőt vehet igénybe valamely szakkérdés elbírálásához.
 • Az Etikai Bizottság az ügy érdemében hozott döntését közli az érdekeltekkel, valamint a szakmai nyilvánosság részére közzéteszi. A közzététel személyiségi jogokat nem sérthet. Amennyiben az eljárásban olyan fél szerepelt, aki a Bizottság döntésének nem vetette alá magát, úgy a döntés nyilvánosságra hozatalánál ezt a tényt is szerepeltetni kell, valamint az eset ismertetésénél az érintett személy azonosítását mellőzni kell.
 • Az Etikai Bizottság szükség esetén állásfoglalást vagy ajánlást adhat ki általános jellegű etikai kérdésekben, avagy olyan ügyekben, ahol az érintettek személye, vagy az ügy konkrét körülményei nem relevánsak.

A jelen Etikai Szabályzatot a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége közgyűlése 2007. február 20-i ülésén fogadta el.